AKO BUDE EBOOK DORUČENÝ?

Nárok na dodanie e-boku Od inšpirácie až po realitu vznikne vyplnením a odoslaním elektronického formulára objednávky a úhradou kúpnej ceny. Po obdržaní úhrady kúpnej ceny na účte č. SK95 0900 0000 0002 3401 0017 (Slovenská sporiteľna), BIC/SWIFT: GIBASKBX bude kupujúcemu automaticky zaslaný e-book v elektronickej podobe vo formáte PDF na emailovú adresu, ktorá bola zadaná pri vyplnení objednávky. Predávajúci nezodpovedá za nedodanie vzdelávacieho e-booku v prípade nesprávneho zadania emailovej adresy. V prípade neobdržania e-booku najneskôr do 3 dní od úhrady má právo kupujúci napísať reklamáciu na emailovú adresu uvedenú v sekcii Vrátenie Ebook-a. Po obdržaní reklamácie predávajúci odkontroluje správnosť emailovej adresy ako aj úhradu kúpnej ceny a meno zákazníka uvedené v poznámke platby. Reklamácia bude vybavená, v čo najkratšom čase, najneskôr do 7 dní od obdržania reklamácie.