VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj elektronickej publikácie (ďalej len e-booku) na internetovej stránke www.eshopza3dni.sk

Predávajúci:

Ing. Matej Jurika (Ďalej len ako predávajúci)
Oravská 49
94901, Nitra

IČO: 48 137 723
DIČ: 10 85 490362

Zodpovedná osoba: Ing. Matej Jurika
e-mail: akonashopify@gmail.com
Tel. č. +421 (0) 908 084 211

Predávajúci je zapísaný v doklade o živnostenskom oprávnení (ŽL/KL, osvedčenie o živnostenskom oprávnení): OU-NR-OZPI-2015/018592-2 ,ktoré vydal Okresný úrad Nitra dňa 14.04.2015 zložka 430-47026
Predávajúci nie je platcom DPH.

Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok Predávajúceho naplnila podmienky uvedené v druhom bode týchto VOP.

E-book Od inšpirácie až po realitu je informačným produktom. Akékoľvek šírenie, alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané a trestné. Stiahnutím tohto e-booku rozumiete, že akékoľvek použitie informácií z tejto publikácie a úspechy či neúspechy z toho plynúce sú len vo vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V e-booku môžete nájsť informácie o produktoch, alebo službách tretích strán. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru a skúseností autora k tématike.

2. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru – e-booku predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.

Kupujúci objednáva vzdelávací e-book vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný tovar (e-book) a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru (e-booku). Po odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a na váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.eshopza3dni.sk a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky a zároveň súhlasom s obchodnými podmienkami.

3. Cena produktu

Cena e-booku je uvedená  na stránke www.eshopza3dni.sk a je súčasťou záväznej objednávky. Cena je uvedená s 20% DPH v zmysle zákona. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru. Cena produktu je konečná a nepripočítava sa k nej poštovné ani balné.

4. Platobné podmienky

Platobný systém je napojený na platobnú bránu spoločnosti PAYMILL Gmbh., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet, on-line bankových prevodov a spoločnosti PAYPAL. Čísla platobných a kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti a certifikátu SSL.

Možnosti platieb:

a) On-line platobnou kartou:  VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
b) Bankovým prevodom
c) Paypal

5. Dodacie podmienky

Nárok na dodanie e-boku Zarábajúci web vznikne vyplnením a odoslaním elektronického formulára objednávky a úhradou kúpnej ceny. Po obdržaní úhrady kúpnej ceny na účte č. SK95 0900 0000 0002 3401 0017 (Slovenská sporiteľňa), bude kupujúcemu automaticky zaslaný e-book v elektronickej podobe vo formáte PDF na emailovú adresu, ktorá bola zadaná pri vyplnení objednávky. Predávajúci nezodpovedá za nedodanie vzdelávacieho e-booku v prípade nesprávneho zadania emailovej adresy. V prípade neobdržania e-booku najneskôr do 3 dní od úhrady má právo kupujúci napísať reklamáciu na emailovú adresu uvedenú v kontaktoch. Po obdržaní reklamácie predávajúci odkontroluje správnosť emailovej adresy ako aj úhradu kúpnej ceny a správnosť variabilného symbolu. Reklamácia bude vybavená, v čo najkratšom čase, najneskôr do 7 dní od obdržania reklamácie.

6. Garancia - Vrátenie peňazí

Cieľom e-booku Od inšpirácie až po realitu je inšpirovať a naučiť ľudí, nájsť správnych dodávateľov na svoje podnikanie, založiť eshop na e-commerce platforme SHOPIFY následne ich monetizovať prevažne cez sprostredkovanie predaja. Predávajúci si je istý kvalitou informácii v e-booku a preto ponúka kupujúcemu 30-dňovú garanciu vrátenia peňazí. Pokiaľ by ste do 30 dní od doručenia e-booku prostredníctvom emailu usúdili, že tento vzdelávací e-book nesplnil vaše očakávanie alebo pre vás nie je vhodný ponúkame vám možnosť odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.

Kupujúci má právo odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od doručenia tovaru – e-booku prostredníctvom emailu a to elektronickou formou na tento email: akonashopify@gmail.com s vyplneným vzorovým formulárom na odstúpenie od zmluvy (nájdete nižšie) a priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene e-booku vrátane DPH.  Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Ing. Matej Jurika
Oravská 49
949 01, Nitra

IČO: 48 137 723
DIČ: 10 85 490362

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

Dátum objednania ..............
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

7. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, a e-mailovú adresu. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, a e-mailovú adresu.

Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Vyplnením objednávky,  ako aj zadaním emailovej adresy pre stiahnutie ukážky e-booku zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií, článkov na tému SHOPIFY a ďalších vzdelávacích programov, ako aj o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.